CV 669/UBND-TCKH ngày 9 tháng 9 năm 2019 V/v quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức đơn vị

Tên file: 669-UBND-TCKH-quan-ly-su-dung-tai-sna-cong-tai-cac-co-quan-to-chuc-don-vi.pdf
Tải về